*****خبرگزاری خبر لردگان***لطفا با انتقادات و پشنهاداتان در بهبودی وب یاری نمایید با تشکر اخبار لردگـــــــــــــــــان ?

lordnews.epage.ir?

سهل انگاری در هرس درختان بلوار شهردداری لردگان

 به نقل از ماه نامه چویل بختیاری...

در خبرها خوانده بودیم که شهرداری و شورای شهر ایلام در حرکتی قابل ستایش و بسیار زیبا از جمع کردن برگهای پاییزی ریخته شده در پای درختان در حاشیه تعدادی از  خیابان های شهر برای مدتی خودداری کرده و با نصب بنرهایی به مردم اعلام کرده بود که به خاطر صحنه شاعرانه و زیبایی که  این برگهای رنگین در سطح شهر ایجاد کرده اند و به احترام هنرمندان اجازه داده بودند که این صحنه های زیبا چند روزی بیشتر در سطح شهر ادامه داشته باشند و پادشاه فصل ها فرصت دلربایی بیشتری داشته باشد. با دیدن چنین اخباری و اطلاع یافتن از چنین اقداماتی بارقه هایی از امید در دلها روشن میشود، از اینکه هنوز هم میتوان شاهد خوش سلیقگی هایی از این دست بود! شاید این چنین اقدامی از نقطه نظر عمرانی و زیرساختی و اثرات طولانی مدت قابل مشاهده چندان قابل توجه نباشد. ولی در عمق این اقدام تحسین برانگیز، احترام به روح انسانی و زیبایی و احترام به شهروندان را می توان حس کرد و آن را قابل تقدیر دانست.

در همین زمان با اتفاق دردناکی در شهر لردگان مواجه میشویم که نمی توان دلیلی جز نابخردی و کج سلیقگی و بی تدبیری مدیران شهری را به خاطرش متصور بود! ماجرا این است که هرساله به بهانه های گوناگون درختان بی زبان شهر را سر می برند و از شمایل درختانی که می توان به جرات گفت از شمار محدود دارایی های با ارزش لردگان هستند- خاصه امسال که پاییز رنگهای بدیعش را به کمال در چنار های لردگان ریخته بود-، تنه هایی مفلوک بر جای می ماند. صحنه هایی که امسال با شدت بیشتری نسبت به سالهای پیشین رخ داد و دل هر شهروند حساسی را به درد آورد! عملی که مسئولان شهری از جمله شهردار و اعضای شورای شهر در مراجعه و سئوال تعدادی از شهروندان، آن را هرس درختان در راستای کمک به رشد بهتر آنها و زیبا سازی شهر اعلام کرده اند! و البته جوابی به این سئوالات نداده اند که با استناد به کدام تجربه مدیریت شهری و مدیریت فضای سبز و کدام منبع علمی هر ساله قسمت اعظم تاج درختان زبان بسته سلاخی می شوند. قابل توجه است که گذشته از قامت درختانی که مثله میشوند و مفهوم زیبایی که به بدترین شکل ممکن مجروح میشود، عملا همین سرشاخه ها و تاج درختان، ریه های تنفس و منبع اکسیژن  شهرها به شمار می روند. که با قطع غیر اصولی و بی رویه آنها، امکان رشد طبیعی و مناسب این درختان دیگر هرگز وجود نخواهد داشت و کم کم درختانی که گاه تا نزدیک صد سال هم میتوانند عمر کنند به دلیل بنیه ی ضعیف شده خواهند خشکید و شهروندان از این نعمت نیز محروم میشوند. جالب توجه است که مدیریت فضای سبز در شهر های دیگر اغلب بر اساس روشهای علمی و معتبر انجام میشود نه بر اساس سلیقه شخصی مدیران شهری، ولی آنچه ما با آن دمخوریم مدیرانیست که آخرین اولویتشان هم احترام به خواست جمعی و توجه به فضای سبز و محیط زیست نیست! برای مثال قسمتی از دستورالعمل های سازمان پارکها و فضای سبز شهر کرج را می توان در زیر مشاهده کرد:

به ﻃﻮﺭ ﻛﻠﻲ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻭ ﺷﺪﺕ ﻫﺮﺱ ﻫﺮ ﺩﺭﺧﺖ ﺩﺭ ﻓﻀﺎﻱ ﺳﺒﺰ ﺷﻬﺮﻱ ﺑﻪ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪﺩﻱ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺩﺍﺭﺩ . ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺍﻳﻦ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺭﺩﻱ ﻧﻈﻴﺮ ﻧﻮﻉ ﮔﻮﻧﻪ ﮔﻴﺎﻫﻲ، ﺳﻦ ﺩﺭﺧﺖ، ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻭ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻣﻜﺎﻧﻲ ﺩﺭﺧﺖ، ﺩﺭﺟﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺳﻼﻣﺖ ﺩﺭﺧﺖ، ﺯﻣﺎﻥ ﻫﺮﺱ، ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻓﺮﻡ ﺩﻫﻲ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﻭ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺩﺭﺧﺖ ﺩﺭ ﺳﺎﻟﻬﺎﻱ ﺍﻭﻟﻴﻪ، ﻭ ﺷﺪﺕ ﻭ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻫﺮﺱ ﺩﺭ ﺳﺎﻟﻬﺎﻱ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻭ … ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻧﻤﻮﺩ.ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻳﻚ ﻓﺮﻣﻮﻝ ﻛﻠﻲ ﺟﻬﺖ ﻫﺮﺱ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺩﺭﺧﺘﺎﻥ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ ﻛﺮﺝ ﻛﺎﺭﻱ ﻏﻴﺮ ﻣﻤﻜﻦ ﻭ ﻏﻴﺮ ﺍﺻﻮﻟﻲ ﺍﺳﺖ . ﻟﺬﺍ ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎﺭ ﻣﺠﺒﻮﺭ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﻫﺮﺱ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ﺩﺭﺧﺘﺎﻥ ﻏﺎﻟﺐ ﻭ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻭ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺫﻳﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻴﻢ:

1 – ﺩﺭﺧﺘﺎﻥ ﭼﻨﺎﺭ: ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻭ ﺭﺷﺪ ﺩﺭﺧﺖ ﭼﻨﺎﺭ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺍﻱ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪ ﻫﺮﺱ ﺷﺪﻳﺪ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻌﺒﺎﺭﺕ ﺩﻳﮕﺮ ﭼﻨﺎﺭ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻟﻬﺎﻱ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﻛﺎﺷﺖ ﺩﺭﺳﺖ ﻭ ﺍﺻﻮﻟﻲ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻭ ﻫﺮﺱ ﺷﺪﻩ ﺩﻳﮕﺮ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪ ﻫﺮﺱ ﺷﺪﻳﺪ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻫﺮﺱ ﺁﻥ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺑﻪ ﺣﺬﻑ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎﻱ ﺧﺸﻜﻴﺪﻩ ﻭ ﺁﻟﻮﺩﻩ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﺬﻑ ﺗﻨﻪ ﺟﻮﺵ ﻫﺎ ﻭ ﭘﺎﺟﻮﺵ ﻫﺎﻱ  ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪﻩ ﺍﺯ ﺳﺎﻟﻬﺎﻱ ﻗﺒﻞ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮد.

2-…

و در آخر چند جمله از مطلب آقای دکتر حسین آخانی استاد گیاه شناسی دانشگاه تهران در شماره 5592 روزنامه ایران در سال 92 را یادآور میشوم و دوستان را به خواندن متن کامل نوشته ایشان دعوت میکنم. ایشان نوشته اند:

هرس، آن هم بدين شکل بي رحمانه، توجيه علمي ندارد. درخت يک موجود زنده است که زخمي کردن آن تنش شديد و خشني به آن وارد مي کند و براي گياه مضر است، سطح فتوسنتزي آن را کاهش مي دهد و باعث آسيب پذيري در مقابل تنش هاي محيطي مي شود. مگر درختان جنگلي هرس مي شوند؟ هرس شديد همان بدآموزي روش هاي قديمي در مهندسي کشاورزي است که متاسفانه همچنان در سطح وسيع در ايران اعمال مي شود. هرس فقط در مورد اندک درختان هرس پذير به خاطر ايجاد فرم، بعضي درختان ميوه به منظور کاهش سطح رويشي و افزايش ميوه يا حذف شاخه هايي که ممکن است به تاسيسات شهري مانند کابل هاي برق آسيب برساند، توجيه دارد. ولي هرسي که در شهر تهران مد شده، توجيهي جز نمايش حضور فعالانه کارگران در شهر ندارد و اگرچه ممکن است براي پيمانکاران هرس کننده و جمع آوري کننده سرشاخه ها سودآور باشد، ولي براي درختان شکنجه اي مرگ آور است و نتيجه اي جز کاهش توان فتوسنتزي گياه و محروم کردن شهروندان از اکسيژن توليدي آنها ندارد.

عکس هایی  از قطع درختان چنار بلوار اصلی شهر به بهانه ی هرس کردن

لیلا جلیل پیران


نظرات:
?
?

تصادف مرگبار در محور لردگان بروجن

بعد از ظهر امروز 7 نفر در تصادف محور ارتباطی بروجن - لردگان کشته و 2 نفر مصدوم شدند.

وی دلیل تصادف را برخورد 2 دستگاه خودروی سواری پژو و پراید در این حوالی گدار کبک در این محور ارتباطی اعلام کرد.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی چهارمحال و بختیاری گفت: نیروهای اورژانس بروجن پس از اطلاع این حادثه توسط تلفن 115 به محل حادثه اعزام شدند.

شاهین افزود: مصدومان این تصادف پس از امدادرسانی به بیمارستان ولیعصر(عج) بروجن اعزام شدند.

محور ارتباطی بروجن - لردگان در مسیر ارتباطی چهارمحال و بختیاری به خوزستان یکی از پرترددترین محورهای ارتباطی است که سالانه افراد زیادی در این محور بر اثر بی احتیاطی در حین رانندگی جان خود را از دست می‌دهند.


نظرات:
?
?

ایا اسید پاشی به لردگان رسید؟

به گزارش خبرگزاری خبر لردگان از منابع غیر رسمی دیروز عصر گزارشی از اسید پاشی به اورژانس اطلاع داده شد.که بلافاصله نیروهای 115 اعزام شده اند. 
به گفته اهالی روستا، قربانی مدتی با همسر خود مشکل داشت و به خانه پدری خود رفته بود که بعد از وساطتت خانواده و اشنایان به کانون خانواده خود برگشت. 
روز حادثه خانم قربانی وردی حیات خانه خود بود که دونفر سوار بر موتورسیکلت که صورت خود را پوشانده بوده اند نزدیک او شده اند و اسید بر روی او ریخته و تا خبر دار شدن اهالی خانه موتوری از کوچه و پس کوچه های متواری شد و هیچ اثری از انها یافت نشده است. 
این در حالیست که تا کنون هدف یا اهداف مجرمان هیچ اطلاعاتی در دست نیست
لازم به ذکر است که بلافاصله زن قربانی به اصفهان اعزام شده است که از دو چشم و سر و صورت دوچار اسیب شدید شده است!


نظرات:
?
?

زیباسازی فضای شهر ،نیازمند برخورد با دیوارنویسی های غیرقانونی: زیباسازی و اهمیت دادن به طراحی های مناسب در معابر شهری در حقیقت ارزش دادن به حس بصری شهروندان و گردشگران و لازم است واحدهای اجرایی شهرداری و مدیریت زیباسازی و تاسیسات، با پیگیری های مستمر و مداوم برای كاهش دیوارنویسی های غیرقانونی و برطرف شدن هرچه سریع تر این مشكل تلاش كنند. شهرستان لردگان با پیشینه تاریخی و فرهنگی خود در واقع منظر تاریخ، فرهنگ و تمدن مردم این خطه است و لذا زیباسازی چهره شهر علاوه بر تاثیر مثبت در روحیه شهروندان در جذب گردشگران نیز بسیار موثر خواهد بود.با توجه به بند 25 ماده 71 قانون تشكیلات شوراهای اسلامی و بند 27 ماده 55 قانون شهرداری ها می توان گفت: بر اساس این قوانین، اقدامات لازم در خصوص نوشتن هر نوع مطلب یا الصاق آگهی و تابلو بر روی دیوارهای شهر به پیشنهاد شهرداری و با تصویب شورای شهر انجام می گیرد. پس بنابراین می توان گفت :از جمله وظایف شهرداری برداشتن و محو كردن آگهی ها از محل های غیرمجاز و انجام اقدامات موثر در حفظ نظافت و زیبایی شهر است. و نیز با توجه به ماده 92 قانون شهرداری ها که : بر اساس این قانون، نوشتن هرگونه مطلب بر روی دیوارهای شهر به جز در محل های تعیین شده توسط شهرداری، ممنوع بوده و متخلفین علاوه بر ادای خسارت وارده، محكوم به پرداخت جریمه نقدی نیز خواهند شد. در پایان با بیان این كه فضای عمومی هر شهر، محیط زندگی شهروندان را تشكیل می دهد لازم است مدیران و مسوولان دستگاههای مرتبط از جمله مخابرات، اماكن نیروی انتظامی، مجمع امور صنفی و به ویژه شهرداری شهرستان اهر، تعامل و همكاری لازم جهت برخورد با پدیده دیوار نویسی غیرقانونی را داشته باشند تا با حذف این ناهنجاری ها، چهره شهر زیبا و آراسته شود.

نظرات:
?
?

باز هم توهین به قوم بختیاری در صداو سیما

 
صدا و سیما و آقای ضرغامی می باید که دقت بیشتری داشته باشد و موضوع را پیگیری کند و در ضمن عوامل این اهانت از ملت ایران عذرخواهی کنند. من در صحن مجلس نسبت به این موضوع تذکر دادم و برای نیز اعتراض نامه با بیش از 50 امضا به صدا و سیما فرستاده ایم و خواستار رسیدگی به این موضوع شده ایم.

 

سریال تلویزیونی "سرزمین کهن"، هنوز نیامده با خود دنیایی از جنجال و حاشیه را به ارمغان آورده است. این سریال که قرار است مقطع زمانی سال های قبل از پیروزی انقلاب اسلامی را به تصویر بکشد، با آنکه دارای ماهیتی تاریخی است اما ظاهرا به جهت برخی مشکلات چندین بار دچار تعویق در زمان پخش شد.

به گزارش جماران به نقل از تابناک، براساس این گزارش، حداقل 3 تاریخ برای پخش تازه ترین فیلم کمال تبریزی اعلام شده بود که هربار، بنابر علل اعلام نشده ی رسمی، این اقدام صورت نگرفت اما بالاخره عزم تلویزیونی ها برای پخش آن از ، پنجشنبه 3 بهمن، جزم شد.

عدم پخش "سرزمین کهن" با خود حاشیه هایی پررنگ تر از متن داشت که در نوع خود کم سابقه بود. یکی از آن حاشیه ها حجاب بازیگران زن این سریال بود که در ابتدای امر باعث توقف پخش آن شد و ظاهرا وضعیت حجاب آنان به حدی بوده که سیمایی ها، با همه ی تساهل هایی که در این زمینه طی سال های اخیر از خود نشان داده اند، چاره را در وقفه ی موقت و توسل به جلوه های ویژه دیدند.

به هر حال این سریال بعد از مدها وقفه بالاخره به روی آنتن قرار گرفت ولی در همین ابتدای کار به دلیل برخی دیالوگهای که در این برنامه توسط بازیگران استفاده می شود باعث ناراحتی برخی قومیت ها در کشور شده است. به گونه ای که هموطنان بختیاری مان برخی از دیالوگ های این فیلم را توهین به قوم بختیاری تلقی کردند. دیالوگ ها و جریان هایی که ظاهرا در ادامه با توهین های بیشتر به قوم بختیاری در این سریال ادامه پیدا خواهد کرد.


در داستان این سریال، نقش یک خانواده ی کاملاً منفی، نوکیسه، سلطنت طلب و فاسد به خانواده ای به نام "بختیاری" داده شده است که به آزار و اذیت یک خانواده روشنفکر، وطن پرست و مظلوم به نام "اردکانی" می پردازند. 


در قسمتهای مختلف این سریال، علاوه بر خانواده بختیاری، از عنوان "بختیاری ها" در یکسری دیالوگهای تند و زننده و تحریک آمیز استفاده می شود و بدین ترتیب آن خانواده نماینده فرهنگ و هویت قوم بختیاری معرفی می شود که در واقع یک "تعمیم قومیتی" است و برخلاف زندگی مسالمت آمیز اقوام و روح تساهل قومی و موازین حقوق بشری موردنظر سازمان ملل و یونسکو و نقض تعهدات بین المللی صداوسیمای دولتی ایران می باشد. همچنین برخی نخبگان بختیاری معتقدند این سریال به تمثال حاج علیقلی خان سردار اسعد بختیاری، از رهبران مشروطه خواه ایرانی که از جایگاه خاصی بین مردم بختیاری برخوردار است، اهانت کرده است.

امروز اسماعیل جلیلی نماینده مردم مسجد سلیمان گفت  از سازمان صدا و سیما تعجب می‌کنم که دعوای 2 خانواده در قالب سریالی به عنوان دغدغه مردم با استفاده از پول بیت‌المال علیه قومیت‌ها به تصویر کشیده می‌شود، آنهم در شرایطی که اتحاد اقوام ایران اسلامی ضربه مهلکی را به توطئه‌گران و فتنه‌گران که قصد ایجاد اختلاف در بین اقوام را دنبال می‌کنند وارد کرده است.


همچنین   مجید منصوری در گفت و گو با تابناک ضمن ابراز تاسف اظهار داشت: در اصل سوم و اصل 19 قانون اساسی اذعان می کند که تمام اقوام مساوی هستند و هیچ قومی بر قوم دیگر برتری ندارد و همه قومیت ها و نژادها حق زندگی در کشور را دارند. متاسفانه مشاهده می شود هر از چند گاهی در سریال ها و فیلم های صدا و سیما به قومیت های مختلف اعم از لر، کرد، ترک، بلوچ و .. خواسته یا ناخواسته توهین می شود. متاسفانه این توهین ها روز به روز اضافه شده و باعث خدشه دار شدن چهره سیما و باعث کدورت در قومیت های کشور شده است.


وی گفت: این موضوع می تواند موجب ایجاد تفرقه در بین ملت می شود. ما به دنبال وحدت هستیم و این موضوع با ایجاد تفرقه وحدت را به خطر بیاندازد . در سریال سرزمین کهن به کارگردانی آقای تبریزی اهانت هایی به قوم بختیاری شده است. اهانت ها و جملات ناشایستی که در این سریال به کار رفته باعث ناراحتی این قوم شده است. ما بختیاری ها از پیش از دوران انقلاب چه در دوران مشروطه و چه در دوران نادرشاه  و .. و چه در انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی با اهداء شهدای فراوان، دین خود را به انقلاب و اسلام و ایران ادا کرده ایم و شایسته نیست با این پیشینه شاهد توهین به قومیتها در صدا و سیما باشیم.

ملت ما نیاز به وحدت و همدلی دارد. صدا و سیما و آقای ضرغامی می باید که دقت بیشتری داشته باشد و موضوع را پیگیری کند و در ضمن عوامل این اهانت از ملت ایران عذرخواهی کنند. من در صحن مجلس نسبت به این موضوع تذکر دادم و برای نیز اعتراض نامه با بیش از 50 امضا به صدا و سیما فرستاده ایم و خواستار رسیدگی به این موضوع شده ایم.


نظرات:
?
?

شهردار لردگان معرفی شد!!!!

به نقل از وبلاگ علی چامه:

امروز 20مهر1392و ازتاریخ شروع به کار شوراها 40روز می گذرد.با آماری که از شهرهای کشور گرفتم تقریبا تماما یا شهردار معرفی کردند یا سرپرست. اینجا لردگان است سرزمینی متفاوت . بالاخره بعد از کلی کش و قوس و بحث و جدل و فلان هفته گذشته جلسه ای بود با دستور تعیین تکلیف شهردار. حدود سه ساعتی طول کشید و بالاخره با رای گیری مخفی آقای بامیری از سمت شهرداری برکنار با 5 رای ٰ آقای مجیدیان سرپرست با 4 رای و آقای زواره حسنی شهردار جدید معرفی شد با 5 رای موافق. اما قضیه به همین راحتی هم که فکر می کنید نیست چرا که سه تن از اعضای شورا از امضا صورتجلسه خودداری می کنند ؟ می پرسین چرا ؟ لابد تصمیمات اتخذ شده به مزاجشون سازگار نبود. البته اونا هم خواسته هایی داشتند که جای بیانشون فعلا نیست. حالا چی میشه ؟ طبق روال قبلی باید یه چند ماهی در بلا تکلیفی باشه تا بعد ببینیم چی میشه . خیلی نگران نباشید آخه اینجا لردگان و رسم ورسوم خاص خودشو داره . مگه میشه سنت شکنی کرد؟ نه بابا مردم چی میگن؟ مگه میشه بدون تنش و بازی سیاسی و زیاده خواهی و ..... شهردار معرفی کرد اونم تو لردگون. باور کنید من از شورا شدن پشیمون شدم نه اینکه خدای نکرده توانشو نداشته باشم اتفاقا حضرت عباسی کمر بسته بودم حسابی و در حد توان واسه این شهر و مردم قدم بردارم البته گفتم در حد توان . ولی الان که به اینجا رسیدیم فهمیدم نه بابا اینجا قاعده و قانون غیرقابل تغییر. من به سهم خودم از شما مردم عزیز عذرخواهی میکنم . البته جا داره از زحمت های برادر بزرگوار همکار عزیزم جناب آقای بامیری شهردار محترم که در طی مدت خدمتشون در شهرداری متحمل زحمت های زیادی شدند صمیمانه تقدیر و تشکر کنم. انصافا فقط اونایی که تو گود باشن می فهمن چقد زحمت کشید و زجز. امیدوارم معجزه ای رخ بده و تکلیف شهرداری مشخص بشه تو لردگون حالا یا خود آقای بامیری ابقا بشه یا سرپرست یا شهردار جدید که مردم از این بلاتکلیفی در بیان.از يه طرف خود آقاي باميري تکليفشو نمي دونه از طرفه ديگه کارمندا به نوعي خودمختار شدن و ژي حرف نمي رن از طرف ديگه حرف و حديثا در مورد گزينه هاي متفاوت شهرداري واقعا آدمو کلافه ميکنه


نظرات:
?
?

اصلاحیه خبر شورای شهر لردگان

چندی پیش انتخابات شورای شهر لردگان انجام گرفته شد و در این انتخابات اقای اردشیری با پنج رای بعنوان رییس شورای شهر لردگان انتخاب شد.در این انتخابات اقای پرویز حسنی دو رای را سب رد
خبرگزاری خبر لردگان این خبر را از یکی از شوراهای شهر لردگان گفته شد نتیجه را به این شکل که اقای اردشیری شش رای در مقابل اقای پرویز حسنی یک رای رییس شورا شهر شد.
بدین وسیله سایت خبرگزاری خبر لردگان بخاطر اشتباه صورت گرفته شده عذرخواهی می نمایید

نظرات:
?
?

کوتاه از لردگان

اردشیری رییس شورای شهر شد.
اعضای شورای چهارم شهر لردگان امروز  اقدام به انتخاب رییس شورای چهارم کردند. در این جلسه اقایان اردشیری و پرویز حسنی کاندیدای پست ریاست شورا بوده اند. که پس از پایان رای گیری سعادت اردشیری با 6 رای در مقابل 1 رای پرویز حسنی به عنوان رییس چهارمین دوره شواری اسلامی شهر لردگان انتخاب شد.
خیابان ولی عصر یک طرفه شد!

از دیگر خبرهای روز شهر لردگان، یه طرفه شدن خیابان های چشمه برم و ولیعصر بوده که با مقاومت عده ای روبرو شد!
صبح روز شنبه بود که با منع عبور خودروها از خیابان ولیعصر و چشمه برم  اغاز شد بیشتر رانندگان از این موضوع سردرگم شدند و ترافیک سنگی ایجاد شد اما هر روز با اگاهی بیشتر رانندگان از ترافیک کاسته و باعث روان شدن ترافیک گردید.چه خوب بود قبل از انجام این تصمیم اطلاع رسانی می گردید که باعث دردسر شهرواندان نمی شد!
اما روز بعد عده ای با رنگ اسپری مشکی تمام تابلو های ورود ممنون را مشکی و محو نموده اند و با این تغییر مخالفت نموده اند.

نظرات:
?
?

جاده مرگ 3

در این هفته جاده مرگ باز هم جان هشت نفر را گرفت
به گزارش خبرگزاری خبر لردگان در این هفته یک خانواده هفت نفری از شهر ایذه به مقصد لردگان در حرکت بوده اند که در یک تصادف هولناک همه انها کشته شده اند خانواده ای شش نفری و فرزندی که به دنیا نیامده از دنیا رفت!به گزارش خبرهای غیر رسمی این خودرو سواری با یک دستگاه تریلی شاخ به شاخ شد و تمامی سرنشینان این خودرو در جا جان خود را از دست داده اند.
این اولین خبر از جاده مرگ نیست و اخرین خبر هم نخواهد بود جاده ای فوق العاده غیر ایمنی و خطرناک که سالانه جان چند صد تن از هموطنان ما را گرفت و چه خانواده های که غم عزیزانشان انان را سیه پوش نکرد!

همچنین سانحه رانندگی در محور لردگان - خوزستان یک کشته بر جای گذاشت .
رییس پلیس راه چهارمحال و بختیاری گفت : در سانحه رانندگی جاده ناغان در محور لردگان - خوزستان یک دستگاه پراید با یک دستگاه موتور سیکلت برخورد کرد که در این حادثه راکب موتور سیکلت به علت شدت جراحات پس از انتقال به مرکز درمانی جان باخت .
سرهنگ رفیعی افزود : بی احتیاطی و رعایت نکردن قوانین راهنمایی و رانندگی علت وقوع این حادثه است.
چهارمحال و بختیاری مهمترین محور مواصلاتی استانهای گرمسیر جنوب به مرکز کشور و استانهای اصفهان و کهگیلویه و بویر احمد است و همه ساله در فصل تابستان میزبان گردشگران زیادی از این استانهاست که منجر به شلوغی جاده های این استان شده است.

جاده لردگان خوزستان یکی از ده جاده خطرناک کشور است که به جرات می توان گفت بیشترین قربانی را در این چند سال به خود اختصاص داده است!
اما...!!!!؟؟؟؟


نظرات:
?
?

نجات پرنده شکاری در حال انقراض (عقاب طلایی)

 به گزارش خبرگزاری خبر لردگان بعداز ظهرسه شنبه هفته پیش دکتر انگارده یکی از علاقمندان محیط زیست و دوستداران حیات وحش  در حالی که از دامپزشکی شهر لردگان، محل کار خود بر می گشت در کنار جاده با یک عدد پرنده شکاری (عقاب طلایی) که در حال تلف شدن بود مواجه شد.که ایشان این پرنده را به خانه برد و تحت درمان قرار داده اند

درباره وضعیت این پرنده شکاری می‌گوید: «روزی که  عقاب را دیدم، معاینه‌اش کردم. جراحات زیادی داشت. پرنده نمی‌توانست روی پایش بایستد بعد از ۵ روز درمان مدام موفق به درمان این پرنده می شود و هم اکنون این پرنده مراحل پایانی درمان خود را سپری می کند این عقاب چنانکه پس از بهبود بال قادر به پرواز باشد رها سازی می شود.

گفتنی است عقاب طلایی از گونه های شکار ممنوع و در معرض انقراض ایران است و بیشتر در مناطق کوهستانی و بیابان بسر برده و روی صخره های باشیب تند ویا درختان بلند آشیانه می سازد.

برای مشاهده گزارش تصویری کلیک کنید
نظرات:
?
?

رتبه های برتر کنکور 92 لردگان

به نقل از سایت لردگانی ها:

نتایج اولیه ی کنکور ۹۲ اعلام شد و لردگانی ها باز هم خوش درخشیدند.تا این لحظه که این اسامی به دست ما رسیده است ۶ نفر از بچه های رشته ی ریاضی رتبه ی زیر ۵۰۰ کسب کرده اند و احتمالا و با تکمیل اسامی رکوردی  افتخارآمیز از ریاضی ها به جای خواهد ماند.

ترکیب نفرات برتر هم قابل توجه است(از دریچه ی قومی قبیله ای منظورمان بود:))

و اما رتبه های برتر:

علی خالدی ۹۹ تجربی و ۱۴۱ زبان

عاطفه فتاحی ۱۱۵ تجربی و ۴۷۹ زبان

میلاد حسنی ساطحی ۱۶۵ انسانی

علیرضا حسنی ساطحی ۲۲۸ ریاضی

کامران احمدی ۸۱ هنر و ۸۷۸ ریاضی فیزیک

ابراهیم کاظمی چله گاهی ۲۴۴ ریاضی

زهرا مالکى سونکى ۲۷۵ انسانی

فردین جلیل پیران  ۲۸۶ ریاضی

حمزه شمسی ارمندی ۳۴۶ ریاضی و ۱۵۹ زبان

حمید جلیل پیران ۳۷۸ ریاضی

حامد حسنی ۴۷۳ ریاضی

مهرشاد جلیل مصیر۶۸۷ ریاضی و ۴۷۳ زبان

سجاد محمدی ابراهیم محمدی ۷۴۶ تجربی

علی رضا نادری لردجانی ۳۰۷ زبان
رضا بنى مسنى ۸۲۲ انسانی
نور الله خلیل لندیى ۹۲۹ انسانی

نظرات:
?
?

هک شد سایت لردگانی ها

سایت اطلاع رسانی لردگانی ها به نشانی http://lordeganiha.com/ امروز هک شد
هکرها که این طور نشان داده می شود توسط جبهه النصر سوریه بوده است با عکسی که پرچم لا الله الا محمدآ رسول الله در دست دارد نشانگر حمایت این هکر ها از این گروه شورشیان بوده است!
اما اینکه چرا سایت لردگانی ها را مورد حمله خود قرار داده اند جای تعجب دارد!
این سایت که توسط عده ای از دانشجویان لردگان بروز رسانی می شود امروز در یک اقدامی بی سابقه توسط هکران حامیان جبهه النصر هک شد!

 

سه شنبه 15 مرداد 1392  

نظرات:
?
?

اخرين مطالب